השימוש באתר זה מותנה וכפוף להסכמת המשתמש, מראש, לאמור להלן:

האתר נועד למסירת מידע כללי ותדמיתי בלבד.

האמור באתר אינו מכוון ליצירת התחייבות משפטית ו/או מצג מחייב. כמו כן אין בו משום יעוץ משפטי.

כל התקשרות עם המשרד תעשה באופן אישי, עפ"י התנאים שיסוכמו בכפוף לעובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה ספציפי.

גם מערכת "הפניה המהירה" באמצעות הדואר האלקטרוני המשולבת באתר כפופה לאמור לעיל.

מובהר ומודגש, פניה באמצעות הדואר האלקטרוני אינה ערוכה לשמש כתובת למסירת כתבי בי-דין ובשום פנים ואופן אינה מהווה כתובת לצורך כך.